Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Kapelludden AB (556250-8265) och samtliga i koncernen ingående bolag (gemensamt ”Kapelludden”, ”vi”, ”oss”), behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster (”Tjänsterna”) på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Kapelludden behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, hantera dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Kapelludden får behandla Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Kapelludden behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med gällande lag.

Kapelludden kan samla in Personuppgifter direkt från dig då du använder Tjänsterna (t.ex. bokar en stuga). Vi kan även mottaga och överföra Personuppgifter om dig från och till företag inom koncernen eller samarbetspartners (t.ex. om du använt ett förmedlingsföretag för att boka en stuga). Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter om dig. Några av dessa omfattar cookies, kundundersökningar och kundservice. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.

Kapelludden kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

Vilka Personuppgifter behandlar vi och varför?

Hantera bokning

Om du bokar en stuga eller en campingplats hos oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Detta omfattar även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till din vistelse. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning. När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att Kapelludden behandlar dess Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Personuppgifter

– Identitetsuppgifter t.ex. namn
– Kontaktuppgifter t.ex e-post, telefonnummer, adress
– IP-adress (om du bokar via vår hemsida)
– Önskemål och övriga behov
– Känsliga personuppgifter som exempelvis information om ditt hälsotillstånd (t.ex. om du bokar en handikapp- anpassad stuga)
– Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. om ditt resesällskap)

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig

Lagringsperiod: 2 år eller enligt bokföringslagen

 

Nyhetsbrev och annan form av direktmarknadsföring

Behandling baserad på intresseavvägning

Om du använder våra Tjänster kan vi behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden om våra egna, eller utvalda samarbetspartners, varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. via brev, e-post eller genom våra digitala kanaler, så länge ett kundförhållande mellan dig och Kapelludden består. Vi kan även komma att skicka dig kundundersökningar för att ge dig möjlighet att påverka vårt produkt- och tjänsteutbud. Vår behandling att sända dig direktmarknadsföring och kundundersökningar baserar sig då på en intresseavvägning. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss eller avregistrera dig direkt i utskicket.

Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Personuppgifter

– Identitetsuppgifter t.ex. namn
– Kontaktuppgifter t.ex e-post, telefonnummer, adress
– IP-adress (om du bokar via vår hemsida)
– Önskemål och övriga behov
– Bokningsuppgifter för att sända relevanta erbjudanden baserat på tidigare köpbeteende
– Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen grundas på vår intresseavvägning att sända direktmarknadsföring.

Lagringsperiod: 2 år eller enligt bokföringslagen

Behandling baserat på ditt samtycke

Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på ev nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra Tjänster och produkter. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Personuppgifter

– Namn
– Adress
– Företag
– E-mailadress
– Telefonnummer

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen grundas på ditt samtycke att ta emot nyhetsbrev från oss

Lagringsperiod: Tills du återkallar ditt samtycke till behandlingen

Profilering

För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig om våra Tjänster analyserar vi den information vi samlat in om dig, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundkategorier baserat på köpmönster, – beteende och interaktioner med oss. Detta gör vi för att förbättra din upplevelse vid användandet av våra Tjänster.

Rekrytering

Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess. Vi ber dig att inte sända oss några känsliga Personuppgifter (t.ex. information om hälsa, ras eller etniskt ursprung). Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningsavtal.

Personuppgifter

– Identitetsuppgifter, t.ex. namn
– Kontaktuppgifter t.ex. e-post, telefonnummer, adress
– Rekryteringsuppgifter, t.ex. CV, personligt brev
– Information om vilken position och anställning du sökt
– Kön, medborgarskap och nationalitet
– Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning, eller annan information som du frivilligt tillhandahåller oss i din arbetsansökan

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen grundar sig på ditt samtycke

Lagringsperiod: Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats.

Rättsliga förpliktelser

Vi kan även, till följd av lag, domstol eller myndighetsbeslut, behandla dina Personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. Skattelagen, Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet.

Personuppgifter

– Identitetsuppgifter t.ex. namn
– Betalningsinformation
– Bokningsuppgifter
– Kontaktuppgifter t.ex. e-post, telefonnummer, adress
– Kvittouppgifter t.ex. uppgift om genomförda köp

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen grundar sig på rättsliga förpliktelser

Hantering av kundserviceärenden

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara, assistera, följa upp eller hantera ditt kundserviceärende. Detta omfattar kommunikation som krävs för att besvara eventuella frågor som du ställt till vår kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller någon av våra andra kommunikationskanaler. Personuppgiftsbehandlingen som omfattas inom ramen för detta ändamål är vår rätt att utreda klagomål, reklamation eller supportärenden, inbegripet teknisk support.

Personuppgifter

– Identitetsuppgifter t.ex. namn
– Tekniska uppgifter t.ex. om din utrustning
– Bokningsuppgifter
– Kontaktuppgifter t.ex. e-post, telefonnummer, adress
– Kvittouppgifter t.ex. uppgift om genomförda köp
– Känsliga personuppgifter som exempelvis information om ditt hälsotillstånd (t.ex. om du bokar en handikapp- anpassad stuga)
– Övriga personuppgifter du lämnar oss i samband med ditt kundserviceärende

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse att hantera kundserviceärenden

Lagringsperiod: 1 år eller enligt bokföringslagen, efter kundserviceärendet avslutats i syfte att kunna administrera och erbjuda eventuell uppföljning av ditt ärende.

Utveckling och utvärdering av våra tjänster, produkter och system

Vi kan behandla dina Personuppgifter för att anpassa, utveckla och underhålla våra Tjänster i syfte att öka och förbättra användarvänligheten, vårt sortiment, kvalitén och resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi kan även behandla dina Personuppgifter i syfte att diagnosticera fel, optimera tekniken och förbättra våra IT-system.

Vi analyserar uppgifterna som vi samlar in om dig. Analysen är anonymiserad och görs på aggregerad nivå. Informationen från analyserna kan aldrig kopplas till en specifik individ. Underlagen från de analyser vi gör ligger till grund för utveckling av våra IT-system, hemsida och produkt- och tjänsteutbud.

Personuppgifter

– Identitetsuppgifter t.ex. namn
– Tekniska uppgifter t.ex. om din utrustning
– Bokningsuppgifter
– Kontaktuppgifter t.ex. e-post, telefonnummer, adress
– Digitala identifierare t.ex. IP-adress

Laglig grund för behandlingen: Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra Tjänster och produkter

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Kapelludden gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Det innebär att Kapelludden raderar eller avidentifierar dina Personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.

 

Överföring av Personuppgifter och mottagare som vi delar information med

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje man. Vi säljer aldrig dina Personuppgifter och Kapelludden kommer alltid ingå nödvändiga personuppgiftsbehandlingsavtal med de företag som behandlar dina Personuppgifter å våra vägnar. Detta i syfte att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen.

Underleverantörer

Vi kan, för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina Personuppgifter, ta hjälp av andra bolag att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Med anledning av detta delar vi dina Personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Kapelludden såsom, men inte begränsat till, våra underleverantörer för kundservice, leveranstjänster, analystjänster, kommunikation och leverans av marknadsföringsmaterial. Kapelludden kan även dela dina Personuppgifter med företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina Personuppgifter till företag som levererar betaltjänster till oss, i syfte att kunna ta betalt från dig.

Våra underleverantörer behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall överföra dina Personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen nedan.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för behandlingen

Myndigheter

Vi lämnar ut Personuppgifter om dig till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser
Inkassoföretag Om du inte betalar kan vi komma att överföra dina Personuppgifter till ett inkassoföretag i syfte att driva in din skuld till oss Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse att få betalt
Domstolar, motparter etc I samband med en rättstvist kan vi överföra dina Personuppgifter till domstol, myndighet eller motpart i syfte att tillvarata våra rättigheter Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna tillvarata våra rättigheter
Omstrukturering eller överlåtelse av verksamhet Om Kapelludden omorganiserar, säljer eller av annan anledning överför hela eller delar av vår verksamhet till en tredje man kan dina Personuppgifter överföras tillsammans med hela eller delar av verksamheten Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Kapelludden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

 

Andras applikationer o/e webbsidor

I Kapelluddens Tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Kapelludden. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Kapelluddens egna Tjänster. Kapelludden ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.

 

Cookies

Kapelludden använder cookies på sina digitala Tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala Tjänster. Personuppgifter som vi samlar in via cookies kan komma att anonymiseras och användas i aggregerad form i utvecklingssyfte, statistik och analys.

 

Dina rättigheter

Tillgång till dina Personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss. Kapelludden ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Som ovan nämnt, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Radering

Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra Tjänster.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en digital kopia på de Personuppgifter som vi behandlar om dig i ett välkänt, strukturerat digitalt inläsbart format (dataportabilitet) för att använda hos annan. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de Personuppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal med dig.

Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet för dataskydd.